21 สิงหาคม 2562 ภาวะโลกร้อนทำให้แมงมุมบางสายพันธุ์ “ดุดัน-เกรี้ยวกราด”

ที่มา: https://www.bbc.com/thai/features-49411530
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน กำลังส่งผลต่อวิวัฒนาการของสัตว์โลกหลายชนิด รวมทั้งแมงมุมบางสายพันธุ์ที่อาจมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป โดยมีจำนวนประชากรที่ก้าวร้าวเพิ่มมากขึ้นในรุ่นหลัง ซึ่งก็เป็นผลมาจากการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนั่นเอง ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแม็กมาสเตอร์ของประเทศแคนาดา ตีพิมพ์ผลการศึกษาล่าสุดในวารสาร Nature โดยระบุว่าพบความเปลี่ยนแปลงในหมู่ประชากรแมงมุม Anelosimus studiosus ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในทวีปอเมริกาทั้งทางตอนเหนือและตอนใต้ หลังจากแหล่งที่อยู่ของพวกมันได้รับผลกระทบจากพายุที่มีพลังทำลายล้างสูง ภาวะโลกร้อนทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดพายุที่มีความรุนแรงอย่างพายุเฮอริเคนหรือไซโคลนบ่อยครั้งขึ้นและมีพลังทำลายล้างเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในสภาวะที่เกิดความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเช่นนี้ แมงมุมที่มีพฤติกรรมดุดันเกรี้ยวกราดมีแนวโน้มจะอยู่รอดได้มากกว่า และสามารถส่งต่อลักษณะดังกล่าวไปยังลูกหลานได้อีกด้วย มีการสำรวจแหล่งที่อยู่ของแมงมุมชนิดดังกล่าว ซึ่งมักจะชักใยทำรังอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่หลายร้อยตัวเหนือแม่น้ำหรือทะเลสาบ โดยมีการสำรวจอาณานิคมของพวกมัน 240 แห่ง ในเส้นทางที่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีพายุไซโคลนพัดผ่าน 3 ครั้งในปี 2018 รวมทั้งมีการสำรวจติดตามอีกครั้งหนึ่งหลังพายุพัดผ่านพื้นที่นั้นไปแล้ว 48 ชั่วโมง ผลปรากฏว่าประชากรแมงมุมที่เหลืออยู่หลังพายุพัดผ่านไปในครั้งแรกมีมากถึงร้อยละ 75 โดยมีสัดส่วนของแมงมุมที่มีนิสัยรักสงบ และแมงมุมที่มีนิสัยดุร้ายเหลือรอดอยู่พอ ๆ กัน แต่เมื่อเกิดพายุพัดทำลายบริเวณดังกล่าวเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สาม กลับมีประชากรแมงมุมที่ดุร้ายเหลือรอดอยู่มากกว่า ทั้งยังวางถุงไข่ที่จะฟักตัวเป็นแมงมุมรุ่นลูกได้มากกว่าด้วย ทีมผู้วิจัยไม่พบความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรในแมงมุมชนิดเดียวกันที่มีรังอยู่นอกเส้นทางของพายุ และสันนิษฐานว่าความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกตามธรรมชาติ โดยเอื้อให้แมงมุมที่ก้าวร้าวดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ เนื่องจากความดุร้ายของพวกมันช่วยให้ล่าเหยื่อและต่อสู้กับผู้ล่าได้ดี มีความสามารถในการแข่งขันเหนือกว่าแมงมุมตัวอื่นในภาวะที่อาหารมีจำกัด อย่างไรก็ตามทีมผู้วิจัยเน้นย้ำว่ายังไม่สามารถอธิบายถึงสาเหตุของปรากฏการณ์นี้ได้อย่างแน่ชัด แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้น จะส่งผลต่อวิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงในสัตว์ชนิดอื่น ๆ ด้วย